Kategorie

Producenci

Informacje

Multi Eko

ATRAKCYJNE RATY NA ZAKUPY W NASZYM SKLEPIE

Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO MULTI-EKO.PL

 

Niniejsza wersja Polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Zakres Polityki prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowej multi-eko.pl. Polityka prywatności i cookies jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa. Została ona opracowana w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych i ma zapobiec ich udostępnieniu osobom nieupoważnionym.

Niniejsza polityka prywatności i cookies (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników (nie jest umową ani regulaminem).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych sklepu internetowego multi-eko.pl jest firma Virtus Sun Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Lipnowska 27, 87-100 Toruń), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556841, NIP 8792678229, REGON 361441121.

Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: biuro@virtussun.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 56 652 89 63. 

Podstawa prawna 

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”), zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 20118 roku o ochronie danych osobowych oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

Polityka a klauzule informacyjne

Podstawą do podejmowania przez Administratora różnych działań z wykorzystaniem danych osobowych są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. Administratora podczas zbierania i przetwarzania danych osobowych (umieszczonych zwykle pod formularzami sklepu) kieruje się w pierwszej kolejności udzielonymi zgodami w zaakceptowanych klauzulach, a później postanowieniami Polityki.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikowanie osoby fizycznej. Przede wszystkim takimi danymi są: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny pesel, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakie rodzaje plików „cookies” są lub mogą być używane przez sklep multi-eko.pl ?

Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.

Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

Cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

Cookies waluty - służą do określenia waluty, w której będą wyświetlane ceny produktów.

Cookies języka - używany do definiowania języka ładowanego przez OpenCart.

__ga - to główny rodzaj plików cookie używanych przez Google Analytics. 

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies, usuwać je lub blokować za pomocą ustawień przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Sposób zarządzania plikami "cookies" różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

Jakie konsekwencje może mieć usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?

Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików cookies na danym urządzeniu może znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie ze sklepu multi-eko.pl. Przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Pliki „cookies” a dane osobowe

Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika, zbierają różnego rodzaju informacje, które z reguły nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, ze względu na ich specyfikę, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Jeżeli taka sytuacja wystąpi Administrator podejmie odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć te dane.

Ochrona Twoich danych przez Administratora

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych i interesów osób, których te dane dotyczą. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- zbierane i przetwarzane w uzasadnionych celach wynikających z obsługi Użytkowników sklepu  i w sposób niezgodny z tymi celami, z poszanowaniem obowiązującego prawa;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

- przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Administrator stosuje standardowe i wystarczające środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych z systemu sklepu multi-eko.pl,  m.in.: oprogramowanie antywirusowe, certyfikat SSL, login i hasło dostępu do konta.

Cel przetwarzania danych osobowych w sklepie multi-eko.pl

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji zamówienia i wywiązania się z umowy sprzedaży. 

Inne okoliczności i cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników sklepu multi-eko.pl: 

- złożenie konta, które umożliwia korzystanie z rabatów;

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

- wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

- prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na ich wiadomości.

Dane osobowe, które są lub mogą być przetwarzane przez Administratora

Administrator może pozyskiwać i przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników sklepu multi-eko.pl:

- dane podane w formularzu przy rejestracji konta, przy składaniu zamówień: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności, nr rachunku bankowego, a w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP;

- dane osobowe podane podczas składania reklamacji;

- inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie, w aplikacjach mobilnych lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

Udostępnianie danych przez Użytkownika 

Przekazywanie danych osobowych przez Użytkowników sklepu multi-eko.pl jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Użytkownika konta, rozliczenia zamówienia, skorzystania z formularza kontaktowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację zamówienia.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w sklepie multi-eko.pl 

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży lub dokonywaniu rezerwacji w sklepie internetowym. Również w przypadku danych osobowych przekazanych w związku z reklamacją podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Prawa Użytkownika - Klienta sklepu multi-eko.pl w zakresie danych osobowych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- dostępu do danych osobowych oraz informacji, które dane osobowe są przetwarzane;

- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych;

- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Wycofanie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie jednak na zgodne z prawem przetwarzanie danych, na które Użytkownik wydał uprzednio zgodę, jeżeli przetwarzanie danych jest: niezbędne do zakończenia procesu obsługi, jest podyktowane koniecznością wywiązania się z przepisów (np. o rachunkowości) lub 

Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika 

Dane osobowe pozostawione w systemie sklepu multi-eko.pl mogą być przechowywane przez okres do trzech lat. Mogą zostać one usunięte szybciej, zwłaszcza na prośbę Użytkownika.

Dane niepełne Użytkowników, którzy nie złożyli zamówienia i nie założyli konta, będą usuwane raz w miesiącu.

Dane osobowe, pomimo dyspozycji Użytkownika o ich usunięcie, mogą być przechowywane dłużej jeżeli przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą obligować Administratora do ich przetwarzania.

Dane osobowe Administrator będzie przechowywał dłużej także w sytuacji jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem Administratora, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

Administrator korzysta z usług innych firm w zakresie pozyskiwania i analizowania danych oraz prowadzenia kompanii marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Użytkownika.  Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Użytkownika.

Sklep multi-eko.pl korzysta lub może korzystać z usług następujących podmiotów, które stosują pliki "cookies": Google AdWords,  Google Analytics,  Ceneo, Facebook.

Więcej informacji na temat plików cookies ww. podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Kontakt z Administratorem danych osobowych

W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora, bądź telefonicznie. Adres e-mail i numer telefonu Administratora danych osobowych sklepu multi-eko.pl zostały  podane na wstępie Polityki.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

Aktualizacja Polityki prywatności i cookies

Administrator może zmienić Politykę zwłaszcza w związku z: 

- nowelizacją lub zmianą obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa podwykonawców i dostawców;

- rozwojem funkcjonalności sklepu;

- wdrożeniem nowych form reklamy, zbierania danych marketingowych, zastosowania dodatkowych lub nowymi usług elektronicznych.

Jeżeli w przypadku zaistnienia ww. okoliczności należałoby  wprowadzić zmiany w Polityce, to Administrator zaktualizuje Politykę i datę jej obowiązywania.


Śledź nas na Facebooku